Filipino 10 Ikaapat na Markahan – Modyul 3 BASILIO: BUHAY, PANGARAP AT MITHIIN, PANINIWALA AT SALOOBIN (BUOD NG KABANATA 6, 7, 23, 26, 31, 33, 34 Sub-Aralin: Matatalinghagang Pahayag na Ginagamit sa Binasang Kabanata ng Nobela

Related