Edukasyon sa Pagpapakatao 10 Modyul 2: Ang Kapangyarihang Ipinagkaloob sa Tao: Isip (Intellect) at Kilosloob (Will)

Related